Reinigingspray Whiteboard Nobo DeepClene Spray

Reinigingspray Whiteboard Nobo DeepClene Spray
€ 13,50 excl BTW
€ 16,88 excl BTW
Aantal
Prijs
1
€ 13,50
12
€ 12,68

Artikelnummer: 920272

Verpakt per: spuitb 200

Voorraad: 41

1 werkdag

Logo
Icon

Omschrijving

 • Nobo deepclene.
 • Verwijdert zels de meest hardnekkige vlekken zoals watervaste inkt.
 • Gebruik regelmatig om uw bord goed te onderhouden.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Irriterend voor huid en ogen.
 • Bij contact met huid de huid wassen met water en zeep en verontreinigde kleding onmiddellijk wassen.
 • Bij contact met ogen, de ogen spoelen met stromend water gedurende 15 minuten.
 • Bij inademing het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
 • Bij inslikken geen braken opwekken.
 • Raadpleeg een arts.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
 • H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting".
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
 • H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
 • P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."
 • P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
 • P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."
 • P280 "Beschermende kledij dragen."
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
 • P410+412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."

Specificaties

Artikelnummer: 920272 Merk: Nobo Voorraad: 41 EAN nummer 5016812339431
OEM nummer: 34533943 Verpakt per: spuitb 200 Prijs per: spuitb 200 Kleuren: Transparant
Formaat: EA3
Lengte: 55 Breedte: 52 Hoogte: 147 Gewicht: 194

Alternatieve producten

Schrijf een review voor dit product